ENGLISH

NUACHTLITIRAimsigh faisnéis faoi nuashonruithe beartais, imeachtaí reatha, tionscadail, cistiú agus deiseanna forbartha gairmiúla leanúnaí, go háitiúil agus go náisiúnta araon.


Deis: Gradam um Chóras Doiciméadaithe 2022


2021 Portal Documentation Award Recipient - Teacher Artist Partnership (TAP) project 'Place' with teacher Alyson Hourigan and visual artist Tunde Toth in collaboration with the 3rd class pupils of Scoil Mhichil Naofa, in Athy, Co. Kildare.

Spriocdháta: 26 Feabhra 2022

Tá áthas ar fhoireann eagarthóireachta na nEalaíon sa Chóras Oideachais iarratais a lorg ar ghradam doiciméadaithe. Tríd an gradam, gheobhaidh na hiarratasóirí rathúla seirbhísí ar luach €5,000 a thacóidh leo i ndoiciméadú tionscadail reatha nó tionscadail atá le teacht agus maoiniú de €500.

Is é cuspóir an ghradaim tacú le forbairt na dtorthaí doiciméadaithe ó thionscnaimh na nEalaíon san Oideachas in Éirinn, ar féidir iad a roinnt le pobal na n-ealaíon san oideachas agus a thugann léargas ar phróisis éagsúla rannpháirtíochta. Tá sé seo mar chuid de thiomantas Choiste Eagarthóireachta na nEalaíon sa Chóras Oideachais tacú le agus aitheantas a thabhairt don luach a bhaineann le doiciméadú agus machnamh mar phríomhchuid san ealaíon de thionscnaimh oideachais.

Déanfar dhá ghradam a thairiscint tríd an deis seo.

Cuimseofar torthaí an phróisis doiciméadaithe: físeán tionscadail, gné tionscadail a thaispeánfar ar Thionscadail Chórais/Comhpháirtíochtaí, agus rogha ar aiste chriticiúil, le sprioc chun an obair a chur i láthair freisin mar chuid de Lá Náisiúnta na nEalaíon sa Chóras Oideachais sa bhliain 2022.

Cuimseoidh an próiseas cruinnithe leis an bhFoireann Tairseach agus sceideal de suas le 3 chuairt le linn an tionscadail chun doiciméadú físeáin agus grianghrafadóireachta a ghabháil agus chun tacú le próisis machnamhacha i measc rannpháirtithe. Is féidir na cuairteanna agus na cruinnithe seo a reáchtáil go fíorúil más gá. Oibreoidh foireann na tairsí go dlúth leis na bhfaighteoirí chun cinntiú go gcloítear leis na srianta agus na prótacail uile i dtéarmaí COVID 19 le linn an phróisis chun sábháilteacht a chinntiú do gach duine a bhfuil baint acu leis.

Déanfaidh foireann na tairsí físeán tionscadail a chur in eagar agus a tháirgeadh, agus déanfaidh siad idirchaidreamh dlúth le comhpháirtithe an tionscadail chun an t-ábhar don ghné tionscadail a fhorbairt. Bheadh ​​an aiste chriticiúil suite i Seomra Léitheoireachta Tairseach, agus tá sé roghnach. Is féidir le húdar agus béim an aiste a chinnfear le an tionscadail leis an bhFoireann an tionscadail le comhoibriú leis an bhFoireann Tairseach.

Critéir

Chun go mbeidh siad san áireamh don deis seo, ní mór do gach tionscadal na riachtanais thíos a chomhlíonadh:

  • Baineann an deis seo le tograí a tosaíodh iad i bhFómhar 2021 agus a bheidh ag leanúint ar aghaidh go dtí 2022, nó a bheidh ag tarlú in 2022 (beidh solúbthacht ann maidir le dátaí tosaithe na dtionscadal mar gheall ar dhúnadh scoileanna faoi láthair).
  • Ní mór go mbeidh íostréimhse de 8 seachtaine ag an tionscadal.
  • Ní mór go mbeidh ealaíontóir gairmiúil páirteach i gcomhoibriú laistigh de shuíomh oideachais (luathbhlianta, bunscoil nó iar-bhunscoil).
  • Ní mór go mbeidh éiteas láidir comhoibrithe agus tiomantas don sármhaitheas mar bhonn ag an togra. Is gá go mbeidh fócas ar an bpróiseas cruthaitheach, agus ról gníomhach agus comhoibríoch ag leanaí

Critéir bhreise

Iarrfar ar na hiarratasóirí rathúla a chinntiú go bhfuil na ceadanna/toiliú ábhartha iarrtha le haghaidh doiciméadú na rannpháirtithe. Cinntigh le do thoil go bhfuil d’iarratas faofa ag gach comhpháirtí tionscadail roimh é a chur isteach.

Conas aighneacht a dhéanamh:

  • Do chúlra féin; do chleachtas gairmiúil agus d’éiteas nó do chur chuige i leith na nEalaíon san Oideachas.
  • Forbhreathnú ar an tionscadal – cé atá páirteach, conas ar tharla an comhoibriú, cad iad na próisis nó cuir chuige a bheidh ar siúl, cad é aidhm nó fócas an phróisis?
  • Ráiteas spéise, ina mínítear cén fáth a mbeadh tacaíochtaí doiciméadaithe luachmhar don tionscadal seo.

Seol d’aighneacht chuig: editor@artsineducation.ie faoi 5pm, Dé hAoine 26 Feabhra 2022.

Foilsithe

21/12/2021

Réigiún

Ar fud na tíre