ENGLISH

NUACHTLITIRAimsigh faisnéis faoi nuashonruithe beartais, imeachtaí reatha, tionscadail, cistiú agus deiseanna forbartha gairmiúla leanúnaí, go háitiúil agus go náisiúnta araon.


Deis: Dámhachtain Doiciméadaithe na Tairsí 2023


Close up of a child's hands lino printing 2022||

Creidiúint na híomhá: Faighteoir Dámhachtana do Dhoiciméadú Tairsí

Spriocdháta: 24 Feabhra 2023

Tá áthas ar fhoireann eagarthóireachta na nEalaíon sa Chóras Oideachais iarratais a lorg ar ghradam doiciméadaithe. Tríd an gradam, gheobhaidh na hiarratasóirí rathúla seirbhísí ar luach €5,000 a thacóidh leo i ndoiciméadú tionscadail reatha nó tionscadail atá le teacht agus maoiniú de €500.

Is é cuspóir an ghradaim tacú le forbairt na dtorthaí doiciméadaithe ó thionscnaimh na nEalaíon san Oideachas in Éirinn, ar féidir iad a roinnt le pobal na n-ealaíon san oideachas agus a thugann léargas ar phróisis éagsúla rannpháirtíochta. Tá sé seo mar chuid de thiomantas Choiste Eagarthóireachta Thairseach na nEalaíon san Oideachas tacú le agus aitheantas a thabhairt don luach a bhaineann le doiciméadú agus machnamh mar phríomhghnéithe i dtionscnaimh ealaíon san oideachas.

Déanfar dhá ghradam a thairiscint tríd an deis seo.

Cuimseofar i dtorthaí an phróisis doiciméadaithe: físeán tionscadail, gné-mhír a thaispeánfar ar Thionscadail/Comhpháirtíochtaí na Tairsí, agus rogha ar aiste chriticiúil, le sprioc chun an obair a chur i láthair freisin mar chuid de Lá Náisiúnta Thairseach na nEalaíon san Oideachas sa bhliain 2023.

Cuimseoidh an próiseas cruinnithe le Foireann na Tairsí agus sceideal de suas le 2 chuairt le linn an tionscadail chun doiciméadú físeáin agus grianghrafadóireachta a ghabháil agus chun tacú le próisis mhachnamhacha i measc rannpháirtithe. Is féidir na cuairteanna agus na cruinnithe seo a reáchtáil go fíorúil más gá. Oibreoidh foireann na tairsí go dlúth leis na faighteoirí chun a chinntiú go gcloítear leis na srianta agus na prótacail uile i dtéarmaí COVID-19 i rith an phróisis chun sábháilteacht a chinntiú do gach duine a bhfuil baint acu leis.

Déanfaidh foireann na tairsí físeán tionscadail a chur in eagar agus a tháirgeadh, agus déanfaidh siad idirchaidreamh dlúth le comhpháirtithe an tionscadail chun an t-ábhar don ghné-mhír a fhorbairt. Bheadh an aiste chriticiúil luaite i Seomra Léitheoireachta na Tairsí, agus tá sé roghnach. Is féidir le húdar agus béim an aiste a chinnfear le an tionscadail leis an bhFoireann an tionscadail le comhoibriú leis an bhFoireann Tairseach.

 

Critéir

Chun go mbeidh siad san áireamh don deis seo, ní mór do gach tionscadal na riachtanais thíos a chomhlíonadh:

  • A bheith tosaithe i bhFómhar 2022 agus ag leanúint ar aghaidh go 2023, nó beidh sé ar siúl in 2023. Tabhair faoi deara má roghnaítear tú, go mbeidh scannánú na seisiún rannpháirtíochta ar siúl i ndiaidh an 20 Márta 2023.
  • Ní mór go mbeidh íostréimhse de 8 seachtaine ag an tionscadal.
  • Ní mór go mbeidh ealaíontóir gairmiúil páirteach i gcomhoibriú laistigh de shuíomh oideachais (luathbhlianta, bunscoil nó iar-bhunscoil).
  • Ní mór go mbeidh éiteas láidir comhoibrithe agus tiomantas don sármhaitheas mar bhonn ag an togra. Is gá go mbeidh fócas ar an bpróiseas cruthaitheach, agus ról gníomhach agus comhoibríoch ag leanaí

Critéir bhreise

Iarrfar ar iarratasóirí a n-éiríonn leo a chinntiú gur lorgaíodh ceadanna/toiliú ábhartha chun doiciméadú a dhéanamh ar na rannpháirtithe.

Cinntigh le do thoil go bhfuil d’iarratas faofa ag gach comhpháirtí tionscadail roimh é a chur isteach.

Conas aighneacht a dhéanamh: