ENGLISH

NUACHTLITIRAimsigh faisnéis faoi nuashonruithe beartais, imeachtaí reatha, tionscadail, cistiú agus deiseanna forbartha gairmiúla leanúnaí, go háitiúil agus go náisiúnta araon.


Achoimre: Deiseanna éagsúla maoiniúcháin d’ealaíontóirí


2018 National Arts in Education Portal Day, image by Emma Eager

Creidiúint na híomhá: Emma Eager

Cuid de na deiseanna maoiniúcháin náisiúnta agus áitiúla do na healaíontóirí gairmiúla atá ag obair sna healaíona agus i gcruthaitheacht san oideachas le spriocdhátaí oscailte i mí Feabhra agus Márta 2023.

Comhairle Ealaíon na hÉireann

Is féidir iarratas a dhéanamh ar mhaoiniúchán ó Chomhairle Ealaíon na hÉireann faoi láthair, lena n-áirítear Dámhachtainí Aclaíochta agus Dámhachtainí Ciste i roinnt foirmeacha ealaíne.

Is í Dámhachtain Sparánachta maidir le Daoine Óga, Leanaí agus Oideachas a thacaíonn le forbairt ghairmiúil na n-ealaíontóirí, ach am a chur ar leataobh dóibh chun a gcleachtas a fhorbairt. Díríonn an dámhachtain seo go sonrach ar chúnamh a thabhairt do na healaíontóirí feabhas a chur ar a gcumas eispéiris ardchaighdeáin a chruthú nó a chur i láthair in éineacht le páistí agus daoine óga nó don dream céanna. Tá sí oscailte d’ealaíontóirí aonair agus do chleachtóirí atá ag obair go cruthaitheach i bhfoirm ealaíne ar bith, lena n-áirítear éascaitheoirí ealaíne, coimeádaithe nó ríomhchláraitheoirí.

Spriocdháta: 5:30 p.m., 9 Feabhra 2023

Tuilleadh faisnéise: https://www.artscouncil.ie/ga/Cisti/Damhachtain-Sparanachta-do-Dhaoine-Oga,-Leanai,-agus-Oideachas/

Is í aidhm na Dámhachtana Aclaíochta tacaíocht a thabhairt do shaorealaíontóirí gairmiúla aonair agus d’oibrithe ealaíne a gcleachtas, a gcuid oibre, nó a scileanna a fhorbairt i ngach céim dá ngairmeacha.

Spriocdháta: 5.30 p.m., 9 Feabhra 2023

Tuilleadh faisnéise: https://www.artscouncil.ie/ga/Cisti/Damhachtain-Lufaireachta-2023/

 

Comhairle Contae Fhine Gall

Tá ríméad ar Chomhairle Contae Fhine Gall Scéim Tacaíochta d’Ealaíontóirí 2023 a fhógairt. Cuireann an snáithe maoiniúcháin seo ar chumas na n-ealaíontóirí gairmiúla dámhachtain dar luach suas le €5,000 a fháil i dtreo taistil agus deiseanna forbartha gairmiúla, i dtreo cónaitheachta nó i dtreo obair a fhorbairt.

Spriocdháta: 4 p.m., 24 Feabhra, 2023

Tuilleadh faisnéise: http://fingalarts.ie/news/fingal-artists-support-scheme-2023

 

Oifig Ealaíon Chontae na Gaillimhe

Cuireann Oifig Ealaíon Chontae na Gaillimhe fáilte roimh iarratais ó ealaíontóirí aonair chun a gcleachtas ealaíne agus a ngairm ealaíne a fhorbairt faoi Scéim Tacaíochta d’Ealaíontóirí. Tá an scéim seo oscailte d’ealaíontóirí gairmiúla atá ina gcónaí i gContae na Gaillimhe i ngach céim dá ngairm, agus a oibríonn i bhfoirm ealaíne nó i gcomhthéacs ar bith.

Spriocdháta: 4 p.m., 13 Feabhra, 2023

Tuilleadh faisnéise: https://www.galway.ie/ga/seirbhisi/04/07/sceimtacaiochta/

 

Oifig Ealaíon Laoise

D’fhógair Comhairle Contae Laoise na sonraí faoi dheontais agus faoi dheiseanna chun tacú le tionscadail chruthaitheacha agus ealaíne a fhorbairt agus a chur i láthair sa chontae in 2023. Is trí Scéim Ealaíontóirí i Scoileanna 2023, atá na deontais ar fáil do chónaitheachtaí ealaíontóirí i scoileanna, lena gcuimseofar na foirmeacha ealaíne ar fad. Tugtar an deis do bhunscoileanna agus d’iar-bhunscoileanna ealaíontóirí gairmiúla a roghnú le hoibriú leo agus chun iniúchadh a dhéanamh ar mheáin na n-ealaíon nua a bhuí leis an scéim seo.

Spriocdháta: 5 p.m., 17 Feabhra 2023

Tuilleadh faisnéise: https://laois.ie/departments/arts/grants-schemes/artists-in-schools-scheme/

 

Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh

Cuireann Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh maoiniúchán deontais ar fáil do ghrúpaí amaitéaracha, pobail nó deonacha, nó d’eagraíochtaí, agus do chleachtóirí ealaíne aonair, agus dar leis an údarás, go spreagfaidh sé suim an phobail sna healaíona, go gcuirfidh sé eolas agus tuiscint ar na healaíona chun cinn chomh maith le cleachtas na n-ealaíon nó go mbeidh sé ina chabhair feabhas a chur ar chaighdeán na n-ealaíon.

Spriocdháta: 4 p.m., 22 Feabhra 2023

Tuilleadh faisnéise: https://www.limerick.ie/council/services/community-and-leisure/culture-and-arts/funding-schemes-and-bursaries/limerick-0

 

Oifig Ealaíon Mhaigh Eo

Tá Dámhachtain Chiste Mhaigh Eo d’Ealaíontóirí oscailte le haghaidh iarratas anois. Tá sé mar chuspóir ag an Dámhachtain Chiste d’Ealaíontóirí tacú le hobair na n-ealaíontóirí gairmiúla, atá ag obair i bhfoirm ealaíne ar bith, i ngach céim dá ngairm, agus atá ina gcónaí i Maigh Eo faoi láthair.

Spriocdháta: 5 p.m., 16 Márta, 2023

Tuilleadh faisnéise: https://www.mayo.ie/ga-ie/your-council/services/arts/arts-funding-opportunities/mayo-artist-bursary

 

Oifig Ealaíon Chill Mhantáin

Tá Oifig Ealaíon Chomhairle Contae Chill Mhantáin ag glacadh le hiarratais i mbliana faoina Scéim Dámhachtana d’Ealaíontóirí 2023. Tá an scéim ina cabhair d’ealaíontóirí gairmiúla maidir le cleachtas ealaíne a fhorbairt ach iad a chumasú iniúchadh a dhéanamh ar bhealaí fiúntacha chun saothar a dhéanamh, chun triail a bhaint as smaointeoireacht nuálach agus chun smaointe nua a chothú. Tacaíonn an dámhachtain leis na healaíontóirí atá ag obair go gairmiúil chun corpas oibre faoi leith a fhorbairt nó a bhaint amach nó chun tabhairt faoi fhorbairt ghairmiúil.

Spriocdháta: 4 p.m., 27 Feabhra, 2023

Tuilleadh faisnéise: https://www.wicklow.ie/Living/Services/Arts-Heritage-Archives/Arts/Funding-Support-Opportunities/Arts-Act-Funding

Tá gach eolas ceart ag tráth an fhoilsithe.

Foilsithe

24/1/2023

Réigiún

Contae Bhaile Átha Cliath