ENGLISH

NUACHTLITIRAimsigh faisnéis faoi nuashonruithe beartais, imeachtaí reatha, tionscadail, cistiú agus deiseanna forbartha gairmiúla leanúnaí, go háitiúil agus go náisiúnta araon.


Cuid 2 – Buaiteoirí Dhámhachtain Doiciméadaithe Thairseach na nEalaíon san Oideachas, 2023 á bhFógairt


Creidiúint Íomhá: Dream Train, Cliodhna Noonan

Tá lúcháir ar Fhoireann na Tairsí an dara faighteoir de bheirt fhaighteoirí Dhámhachtain Doiciméadaithe Thairseach na nEalaíon san Oideachas 2023 a fhógairt. Tá an-áthas orainn a bheith ag obair le gach faighteoir sna míonna atá le teacht chun cuntas a choinneáil ar a dtionscadail. Taispeánfar na tionscadail seo ar an tairseach de réir mar a rachaidh an cuntas ar aghaidh.

SCÉALTA

Bhí an-áthas ar an gclár BA in Oideachas agus Cúram na Luath-Óige in ​Ollscoil Teicneolaíochta an Atlantaigh (ATU)​ ar na campais i nGaillimh agus i Maigh Eo gur bronnadh Ealaíontóir Cónaithe, arna mhaoiniú ag an gComhairle Ealaíon, uirthi chun oibriú leis na mic léinn a thugann faoin BA in Oideachas agus Cúram na Luath-Óige.​

Ceapadh an tionscadal Ealaíon SCÉALTA (Scéalta, Fiosracht, Rannpháirtíocht, Foghlaim ghníomhach, Teanga, Amharclannaíocht, Aistear) mar shíneadh ar an tionscadal Ealaíontóir Cónaithe. Tá an tionscadal seo lonnaithe in Ionad Cúram Leanaí Phobal Thuama atá faoi úinéireacht agus á bhainistiú ag an ngrúpa Western Traveller and Intercultural Development (WTID)​ Is é an spreagadh don tionscadal seo ná an Bus Réamhscoile Pobail. Bailítear na leanaí réamhscoile i réamhscoil pobail Thuama gach maidin agus filleann siad ar a dtithe, a dteaghlaigh agus a dteaghlaigh shínte tar éis an tseisiúin réamhscoile ar an mbus scoile.

Is réamhscoil phríobháideach í an dara réamhscoil atá mar chuid den tionscadal seo, Wiz Kidz. Is imeacht pléisiúrtha nó eachtra do na leanaí seo é dul ar thuras bus, a bhaineann le turas de ghnáth. Mar chuid den tionscadal ealaíon, taistealaíonn na páistí ó réamhscoil Wiz Kidz ar an mbus go dtí Ionad Cúram Leanaí Phobal Thuama, áit a dtagann na leanaí go léir le chéile chun páirt ghníomhach a ghlacadh sa tionscadal. Déantar comhthéacs sóisialta agus cultúrtha na leanaí a cheiliúradh tríd an eispéireas cruthaitheach seo de scéalta, puipéadóireacht agus amharclannaíocht ag baint úsáid as an mbus scoile chun leanaí a thabhairt ar fhíor thurais agus turais shamhlaíocha, scéalta agus amhráin a chomhroinnt, dul i mbun foghlama ó thaithí trí na meáin, ealaín, cré.

Oideoir Luathbhlianta: Louise O'Shaughnessy
Is í Louise O'Shaughnessy an Bainisteoir ar Ionad Cúram Leanaí Phobal Thuama, do WTID. Chomh maith leis sin, tá Louise i mbliain a trí den BA in Oideachas agus Cúram na Luath-Óige in Ollscoil Teicneolaíochta an Atlantaigh, Gaillimh. Creideann Louise sa tábhacht agus sa luach a bhaineann le tacú le féiniúlacht agus le muintearas leanaí óga sa suíomh luathbhlianta i gcomhpháirtíocht le tuismitheoirí agus le teaghlaigh.

Oideoir Luathbhlianta: Sandra Mills
Is Oideoir Luath-Óige í Sandra Mills in Ionad Cúram Leanaí Phobal Thuama. Tá Sandra ag tabhairt faoi Chéim in Oideachas agus Cúram na Luath-Óige in Ollscoil Teicneolaíochta an Atlantaigh, Gaillimh faoi láthair. Tá sí ag obair san earnáil luathbhlianta le breis agus 12 bhliain agus tá sí tiomanta go mór do leanaí a spreagadh le bheith ina bhfoghlaimeoirí féintreoraithe agus timpeallacht luathbhlianta atá sábháilte agus fáilteach a bhunú. 

Oideoir Luathbhlianta: Paula O'Reilly
Is Oideoir Luathbhlianta í Paula O'Reilly ag seirbhís réamhscoile agus iarscoile Wiz Kidz i dTuaim. Tá Paula sa tríú bliain den BA san Oideachas agus Cúram Luath-Óige in Ollscoil Teicneolaíochta an Atlantaigh, Gaillimh. Tá sí paiseanta faoi shúgradh agus aithníonn sí ceart leanaí le bheith ag súgradh agus an ceart ar eispéiris luathfhoghlama spraíúla a thacaíonn lena bhfiosracht, lena samhlaíocht agus lena gcruthaitheacht.

Ealaíontóir: Cliodhna Noonan
​Is í Cliodhna Noonan Ealaíontóir Cónaithe ATU na Comhairle Ealaíon. Is cruthaitheoir, léiritheoir agus cláreagraitheoir ealaíon luathbhlianta í Cliodhna d'imeachtaí ealaíon cruthaitheacha le leanaí agus le teaghlaigh idir 0-6 bliana d'aois. Scríobhann, forbraíonn agus déanann Cliodhna a cuid oibre féin do leanaí óga 0 -6 bliana d'aois, tá sí ina ball de chumann líonra Smallsize EU​ agus ina ball gníomhach de TYAI.​Foilsithe

27/4/2023

Foirmeacha Ealaíne

Scríobh Amhrán agus Taibhiú

Leibhéal

Na luathbhlianta

Réigiún

Gaillimh