ENGLISH

NUACHTLITIRAimsigh faisnéis faoi nuashonruithe beartais, imeachtaí reatha, tionscadail, cistiú agus deiseanna forbartha gairmiúla leanúnaí, go háitiúil agus go náisiúnta araon.


Blag 1: Fiona Lawton, Comhordaitheoir na Scoileanna Ildánacha agus Múinteoir


Image copyright Scoil Bernadette

Tá Fiona Lawton ag múineadh scoláirí meánscoile i ​Scoil Speisialta Bernadette​​ le deich mbliana anuas.​ Bhain sí Máistreacht amach i Léann na Drámaíochta agus na hAmharclannaíochta i gColáiste na hOllscoile Corcaigh in 1999. I rith na tréimhse sin bhí baint ag Fiona le scríbhneoireacht, stiúradh, aisteoireacht agus drámaí a léiriú timpeall Chorcaí. In 2005 bhí páirt an Ghiúistís aici sa scannán a bhuaigh duaiseanna, ‘The Wind that Shakes the Barley'. In 2008 d'fhill Fiona ar Choláiste na hOllscoile Corcaigh chun Dioplóma Iarchéime i dTreorú agus sa Chomhairleoireacht a dhéanamh agus ina dhiaidh sin in 2013 chríochnaigh sí an tArd-Dioplóma sa Bhunoideachas le Coláiste Hibernia. Múineann Fiona ábhair éagsúla ar scoil, ach tá an-dúil aici sa drámaíocht. Gach bliain oibríonn sí le grúpa scoláirí na hArdteistiméireachta Feidhmí chun dráma a cheapadh, a léiriú agus a chur ar an ardán. Creideann Fiona go láidir sa tábhacht a bhaineann le hoideachas trí na healaíona ina bhfuil cruthaitheacht agus comhoibriú lárnach sa phróiseas foghlama.

 

Scoileanna Ildánacha: Comhordaitheoir Cruthaitheach 

Fiona Lawton is ainm dom agus táim ag múineadh i Scoil Bernadette le deich mbliana anuas. Scoil speisialta i gCorcaigh is ea Scoil Bernadette a fhreastalaíonn ar scoláirí le mion-mhíchumais ghinearálta foghlama. Tá sé mar aidhm ag an scoil a chinntiú go mbeidh gach scoláire chomh neamhspleách agus is féidir leis.

Déanaimid é seo trí thimpeallacht shlán, chomhbhách agus thacúil a sholáthar trí churaclam leathan de chláir shóisialta, phearsanta, acadúla, spóirt, ghairmoideachais agus scileanna saoil ábhartha a chur ar fáil.

Múinim réimse ábhar i Scoil Bernadette agus tá an-spéis agam sa drámaíocht. Is céimí de chuid na Máistreachta i Léann na Drámaíochta agus na hAmharclannaíochta mé ag Coláiste na hOllscoile Corcaigh. Mhúin mo chuid foghlama ansin luach na cruthaitheachta dom i suíomh oideachais. Mar mhúinteoirí i Scoil Bernadette, bímid seasta ag lorg bealaí nua chun teagmháil a dhéanamh lenár scoláirí agus an fhoghlaim a dhéanamh spraíúil dóibh.

Tá fócas láidir againn ar na healaíona i Scoil Bernadette. Tá cór againn a chanann ar scoil, ag imeachtaí tiomsaithe airgid agus i gCeolchoirm na Nollag bliantúla gach bliain. Tá ár gcuid scoláirí páirteach i ngrúpa drumadóireachta Samba agus glacann siad páirt sa chlár ealaíon pobail Music Mash Up, áit a bhfoghlaimíonn siad uirlisí agus an amhránaíocht. Bíonn cuairt bhliantúil againn ó rapálaí GMC a oibríonn lenár scoláirí ina mbliain dheireanach chun a gcuid rap féin a chruthú. Tá an-bhaint againn leis na healaíona drámaíochta freisin. Is dlúthchairde muid leis an Everyman Theatre i gCorcaigh agus freastalaíonn muid ar a gcuid léiriúchán amharclannaíochta ceoil gach bliain. Bímid ag freastal go rialta ar cheardlanna agus ar léiriúcháin le Graffiti Theatre agus Cyclone Productions freisin. Cruthaíonn ár scoláirí sa Chúigiú bliain a léiriúchán drámaíochta féin ina ndéanann siad a seó féin a cheapadh, a léiriú agus a chur ar an ardán thar thréimhse ceithre mhí.

Níl anseo ach rogha bheag de na gníomhaíochtaí cruthaitheacha a bhfuil baint againn leo. Mar a bheifí ag súil leis, bhí an-áthas orainn gur roghnaíodh sinn chun páirt a ghlacadh sa chlár Scoileanna Ildánacha. Dúinn, tugann sé fóram dúinn chun an obair atá ar siúl againn a cheiliúradh agus a chomhdhlúthú agus tugann sé deis dúinn freisin ár machnamh a dhéanamh, measúnú a dhéanamh agus pleanáil a dhéanamh ar conas is féidir linn ár scoil a fhorbairt mar phobal foghlama cruthaitheach.

Ba thús iontach agus spreagúil don bhliain é freastal ar an gcomhdháil i seirbhís do Chomhordaitheoirí Scoileanna Ildánacha. Bhí sé iontach bualadh leis na múinteoirí agus na hoibrithe óige eile go léir a bhfuil baint acu leis an gclár. Bhí go leor eolais ar fáil ar an lá, bhí muid páirteach agus bhain muid an-taitneamh as. Bhí an díograis a léirigh na héascaitheoirí agus na rannpháirtithe tógálach. Meabhrúchán iontach a bhí ann ar an gcaoi ar fhoghlaimíonn muid is fearr nuair a bhímid gníomhach agus ag comhoibriú. Tá an prionsabal seo ar cheann de na príomh-mhodheolaíochtaí teagaisc ar mhaith linn a chur chun cinn i Scoil Bernadette mar scoil chruthaitheach.

Rinne mé mo dhícheall na laethanta foghlama (bíodh gur leagan coimrithe é) a athchruthú ag ár lá pleanála foirne féin. Rinneamar an ghníomhaíocht chlúdaigh go léir a d'éiligh orainn smaoineamh ‘lasmuigh den bhosca’ agus aghaidh a thabhairt ar ár dtaobhanna cruthaitheacha. Ní bhíonn an deis againn i gcónaí na rudaí seo a mheas le chéile agus mar sin ba dheas an rud é smaointe a phlé agus a roinnt faoin gciall a bhaineann muid den chruthaitheacht mar bhaill foirne. Rinneamar fardal freisin de na gníomhaíochtaí cruthaitheacha atá á ndéanamh againn faoi láthair. Bhí sé iontach aitheantas a thabhairt don iliomad gníomhaíochtaí cruthaitheacha a bhfuil baint againn leo cheana féin.

Ba mhór an pléisiúr é bualadh lenár gComhlach Scoileanna Ildánacha, Naomi. Tháinig Naomi suas chun bualadh le grúpa dár gcuid scoláirí agus rinne sí ceardlann iontach leo inar tugadh deis dóibh machnamh a dhéanamh ar na gníomhaíochtaí cruthaitheacha a bhfuil baint acu leo faoi láthair agus cad ba mhaith leo a dhéanamh amach anseo. Lena chois sin, scaip Naomi suirbhéanna ar an bhfoireann chun go bhféadfaimis ár gcuid smaointe a thabhairt ar ár láidreachtaí, ár ndúshláin agus ár ndóchas faoi láthair maidir le Scoil Bernadette mar scoil chruthaitheach. Ba léir díograis Naomi don tionscadal agus tá áthas orainn go bhfuil a saineolas againn chun muid a threorú tríd an bpróiseas pleanála.

Is dóigh liom go bhfuil bonn curtha faoi chúrsaí agus tá tús maith curtha againn leis. Táim ag tnúth leis an gcéad chéim eile den phróiseas inar féidir linn tosú ag pleanáil agus ag déanamh cinntí faoin gcéad chéim eile.

Beidh sé iontach naisc a dhéanamh le scoileanna eile agus ár smaointeoireacht a leathnú agus eispéiris a roinnt. Tá an-áthas orainn a bheith páirteach sa tionscadal seo agus táimid ag súil leis an gcuid eile den bhliain.

Léigh sraith bhlag Naomi Cahill, Comhlach Scoileanna Ildánacha, ag na naisc thíos:

Naomi Cahill – Aoi-Bhlag 1

Naomi Cahill – Aoi-Bhlag 2

Foilsithe

30/1/2019

Foirmeacha Ealaíne

Foirm il-ealaíne

Leibhéal

Iar-Bhunscoile

Réigiún

Corcaigh