ENGLISH

NUACHTLITIRCad a dhéanann hEalaíona i gcleachtas Oideachas cuma mhaith? Léigh faoi na próisis agus comhpháirtíochtaí taobh thiar thionscadail reatha tarlú ar fud na hÉireann.


Comhoibriú Creative Generations – Sráid Synge CBS leis an ealaíontóir Andreas Kindler


Inis scéal do thionscadail dúinn – Céard a spreag é? Cad faoi é? Cé a bhí páirteach ann? Cén chaoi ar thosaigh tú?

Jean Mann, Coimeádaí Oideachais Creative Generations

Tá clár na nEalaíon san Oideachas á fhorbairt againn in Creative Generations againn le ceithre bliana anuas, agus in 2017 bhí deis againn ár rannpháirtíocht le scoil a leathnú trí chónaitheacht níos fadtréimhsí. Thug sé sin an deis dúinn tionchar níos doimhne a imirt ar fhoghlaim agus ar fheasacht na scoláirí i dtaobh na healaíne comhaimseartha. Mar chuid dár gcúram mar ghailearaí agus spás stiúideo i lár na cathrach, oibrímid le scoileanna anseo - mar sin, bhí scoil Shráid Synge ina comhpháirtí oiriúnach. Tá an clár seo bunaithe ar fhormáid chónaitheachta ina gcruthaítear spás d’ealaíontóirí gairmiúla ar féidir leo a gcleachtas ealaíne a thabhairt isteach i dtimpeallacht scoile; ag roinnt scileanna, taithí agus coincheap faoin gciall a bhaineann le healaín chomhaimseartha i láthair na huaire.

Andreas Kindler von Knobloch, Ealaíontóir

Bhí sé sheisiún i gceist leis an gcónaitheacht i meánscoil Shráid Synge áit a raibh mé ag obair leis an múinteoir agus leis na scoláirí san idirbhliain. Dhearamar agus thógamar áit ina bhféadfadh na scoláirí fanacht nuair a bheadh am le spáráil acu. Ba é cuspóir na seisiún seo smaoineamh ar conas na spásanna a úsáidimid a athrú agus, trí roinnt tógála nó athruithe bunúsacha, an spás a dhéanamh níos oiriúnaí dár gcuid riachtanas. Thógamar an scoil mar an spás ina gcaitheann siad an chuid is mó dá gcuid ama, bhreathnaíomar ar obair thábhachtach ailtirí agus ealaíontóirí ceannródaíocha mar Paolo Soleri, Superstudio, Andrea Zittel agus N55 mar inspioráid don tionscadal. As sin chruthaíomar timpeallacht dhealbhach don leabharlann.

Scoláire S

Thug Múinteoir Wright chuig Gailearaí agus Stiúideonna Bharra an Teampaill muid, áit ar bhuaileamar le Andreas Kindler agus le Jean, agus ansin thug siad timpeall an fhoirgnimh muid. D'inis Andreas dúinn faoi cad a dhéanann sé agus conas a oibríonn sé le solas. Dúirt sé go dtiocfadh sé chun na scoile agus go ndéanfaimis tionscadal le chéile.

Maria Wright Slattery, Múinteoir Ealaíne

Tháinig Gailearaithe Bharra an Teampaill go dtí muid leis an smaoineamh faoi chónaitheacht ealaíontóra, a bheadh ag obair le scoláirí/scoileanna sa cheantar áitiúil. Thosaigh ár scoláirí ag obair le Andreas Kindler von Knobloch faoin chlár oideachais Creative Generations. Tá Creative Generations á mhaoiniú go flaithiúil ag Banc Ceannais na hÉireann. D'oibrigh na scoláirí i gcomhar chun saothar ealaíne nua a chruthú a bhain le tírdhreach ailtireachta na scoile agus a chruthaigh spás speisialta do scoláirí na hIdirbhliana.

Cén chaoi ar forbraíodh na smaointe agus cén chaoi ar oibrigh na daoine óga, an t-ealaíontóir agus an múinteoir le chéile?

Jean Mann, Coimeádaí Oideachais Creative Generations

Cuireadh tús leis an gcónaitheacht nuair a chuaigh na scoláirí ar cuairt chuig Stiúideo Andreas i nGailearaí agus Stiúideonna Bharra an Teampaill leis an áit a n-oibríonn sé a fheiceáil, chun léargas a fháil ar a mhodhanna, ar a spreagadh agus ar a inspreagadh mar chleachtóir ealaíon. Ba as sin a forbraíodh caidreamh, a lean ar aghaidh sa scoil, áit ar roinn Andreas na rudaí is tábhachtaí a spreagann a chuid oibre leis na scoláirí, agus le chéile, rinne an t-ealaíontóir agus na scoláirí saothar comhoibritheach a chuimsigh roinnt de na téamaí agus den phlé sin.

Andreas Kindler von Knobloch, Ealaíontóir

Don chéad seisiún d’oibríomar le cúig fhoirm bhunúsacha gheoiméadracha Phlatóin agus d’úsáideamar iad mar inspioráid chun dearadh a cheapadh. Ag obair i ngrúpaí rinne na scoláirí múnlaí as cairtchláir ag baint úsáide as bunphrionsabail na solad platónach, foirmeacha a dhéantar as gnéithe comhshleasacha. Ansin roghnaíomar an múnla is fearr mar an plean bunúsach don struchtúr deiridh níos mó. Ag baint úsáid as uirlisí agus ábhair bhunúsacha ar nós casúr, druilirí, tairní, scriúnna, ceangail cháblaí, sraithadhmaid agus píosaí adhmaid 2×1, thógamar struchtúr bunaithe ar gheoiméadracht an triantáin chomhshleasaigh. Tríd an bpróiseas tógála sin d'fhoghlaim na scoláirí cuid de na scileanna is féidir a chur i bhfeidhm ansin chun nach mór aon struchtúr beag a thógáil.

Scoláire H

Rinne Andreas cur i láthair PowerPoint dúinn chun spreagadh a thabhairt dúinn agus nod a thabhairt dúinn faoin méid a bhí beartaithe aige a dhéanamh linn. Ansin rinneamar múnla den struchtúr a bhí beartaithe againn a dhéanamh ag baint úsáide as cairtchlár. Tar éis cinneadh a dhéanamh maidir leis an struchtúr, thosaíomar ag baint úsáide as triantáin adhmaid, tairní, scriúnna agus ábhair eile.

Scoláire S

Rinne Andreas cur i láthair PowerPoint dúinn agus d’inis sé dúinn conas is féidir linn a bheith ag útamáil le triantáin chun cruth a dhéanamh ó na healaíontóirí agus ón ailtireacht a spreagann eisean.

Maria Wright Slattery, Múinteoir Ealaíne

Ar dtús thug an grúpa cuairt ar Andreas ina spás oibre i nGailearaithe Bharra an Teampaill. Do roinnt de na scoláirí, ba é seo an chéad uair acu bualadh le healaíontóir gairmiúil, a spás oibre a fheiceáil nó fiú cuairt a thabhairt ar ghailearaí agus b’iontach an taithí é sin dóibh. As sin, i ndiaidh dóibh cuid d’obair Andreas a fheiceáil, tháinig sé ar cuairt chun na scoile agus cuireadh tús leis an obair chruthaitheach leis an ngrúpa. D’éascaigh agus stiúir Jean an comhrá leis an ngrúpa, rud a chabhraigh le rudaí a choinneáil ar an mbóthar ceart. Thug na scoláirí Andreas agus Jean ar thuras timpeall na scoile agus cuireadh tús leis an bpróiseas chun spás a chruthú dóibh féin. Próiseas cumasaithe a bhí ann do na scoláirí nuair a tugadh úinéireacht dóibh ar an tionscadal agus léirigh siad aibíocht agus scileanna réitithe fadhbanna. Thaitin atmaisféar comhoibríoch an tionscadail seo leis na scoláirí agus liom féin ó thús go deireadh.

Cén taithí phearsanta a bhí agat ar an tionscadal i dtéarmaí ratha agus dúshlán?

Andreas Kindler von Knobloch, Ealaíontóir

Domsa go pearsanta, bhí sé iontach a bheith in ann mo thaithí a roinnt leis an ngrúpa scoláirí seo agus oibriú le chéile chun struchtúr nua suimiúil a chruthú. Ba é an dúshlán ba mhó a bhí ann ná na seisiúin a eagrú ar bhealach a chinntigh go raibh dóthain tascanna agus uirlisí ann do gach duine. Bhí grúpa mór scoláirí ann agus uaireanta bhí sé deacair iad go léir a choinneáil i mbun oibre. Níor éirigh lenár gcéad iarracht leis an struchtúr níos mó. Ach ar cheann de na rudaí ab fhearr faoin tionscadal ná gur fhoghlaim na scoláirí ón teip sin agus d’úsáid siad é mar bhealach chun gluaiseacht ar aghaidh in áit titim ar chúl.

Jean Mann, Coimeádaí Oideachais Creative Generations

Ciallaíonn nádúr comhoibritheach chleachtas Andreas, chomh maith lena chuid scileanna teicniúla agus modheolaíochtaí láidre, go raibh sé an-oiriúnach don fhormáid chónaitheachta. D'fhoghlaim na scoláirí go leor uaidh, ar gach cineál bealaigh. D'fhoghlaim siad modhanna praiticiúla agus teicniúla ach freisin léirshamhlú, réiteach fadhbanna agus buanseasmhacht, chomh maith le hobair foirne agus iad ag tógáil ar scála mór.

Scoláire K

Bhí an struchtúr a bhí beartaithe againn an-dúshlánach mar gheall ar nach struchtúr beag a bhí ann – bhí sé ollmhór agus bhí go leor ábhar ag teastáil chun é a chruthú. Theip orainn uair amháin agus thit an struchtúr mar nach raibh sé láidir go leor agus mar sin rinneamar iarracht arís agus an d’éirigh linn an dara huair agus muid ag obair le chéile.

Maria Wright Slattery, Múinteoir Ealaíne

Mar a tharlaíonn i ngach tionscadal cruthaitheach bhí fadhbanna ann agus thit an tionscadal ina chnap le linn seachtainí 3–4 agus measaim go láidir gurb é seo an áit is mó a d’fhoghlaim na scoláirí agus chomh maith leis sin i reáchtáil an chláir agus é ag dul chun tosaigh. Caithfidh mé moladh a thabhairt do Andreas agus Jean as an gcaoi a ndeachaigh siad i ngleic leis nuair a chaill na scoláirí spéis sa tionscadal. Thug siad an tionscadal ar ais chuig céim an phlé agus an deartha agus chabhraigh/threoraigh siad scoláirí na hIdirbhliana chun gluaiseacht ar aghaidh tríd an lag trá sin.

Cén tábhacht a bhain leis an tionscadal duit ar fiú a roinnt?

Andreas Kindler von Knobloch, Ealaíontóir

Ar cheann de na codanna ba shuntasaí den tionscadal domsa bhí an deis an spéis agus paisean atá agamsa do dhearadh ailtireachta nuálach a roinnt agus a fheiceáil go raibh freagairt dhearfach ag na scoláirí ina leith. Bhí siad an-tógtha le roinnt de na smaointe agus moladh roinnt pleananna uaillmhianacha sna céimeanna pleanála nach raibh indéanta sa deireadh san achar ama a bhí againn. Bhí na struchtúir tacaíochta a bhí i bhfeidhm ionas go mbeinn in ann an chónaitheacht seo a dhéanamh riachtanach. Murach Jean Mann agus an tacaíocht a chuir an scoil agus Gailearaí + Stiúideonna Bharra an Teampaill ar fáil bheadh sé i bhfad níos deacra.

Jean Mann, Coimeádaí Oideachais Creative Generations

Domsa léirigh an chónaitheacht na féidearthachtaí a bhíonn ann má thugtar aire saoirse d'ealaíontóir chun a dtaithí a thabhairt isteach sa seomra ranga, agus ligeann do scoláirí a bheith rannpháirteach sa phróiseas ealaíne.

Scoláire D

Bhain mé an-taitneamh as a bheith ag obair leis an bhfoireann ar thionscadal den sórt seo a bhí chomh mór sin.

Scoláire K

B'fhiú an obair foirne rathúil a rinneamar a roinnt mar aon leis an taitneamh a bhain mé as bheith ag déanamh ealaíne trí rud éigin a thógáil.

Scoláire J

Thaitin sé liom a bheith ag obair le druilirí agus casúir.

Maria Wright Slattery, Múinteoir Ealaíne

Seo tionscadal nach mbeadh deis ag scoláirí Shráid Synge taithí a fháil air mar gheall ar chomh mór agus a bhí sé agus an scileanna tógála a bhí i gceist. Thaitin sé go hiontach leis na scoláirí a bheith ag obair le Andreas agus úsáid a bhaint as 'uirlisí na bhfear' mar a thug siad orthu. Cuimsíonn an tionscadal seo an cur chuige praiticiúil a theastaíonn ó scoil Shráid Synge go bhfaigheadh scoláirí na hIdirbhliana. Bhí gach rud a d’fhoghlaim siad óna gcuid leabhar, tomhais i matamaitic, ábhair ó ranganna eolaíochta agus scileanna cumarsáide ón rang Béarla cuimsithe le chéile i ngach seisiún seachtainiúil ar bhealach phraiticiúil agus iad ag obair ar an tionscadal seo.

Taithí iontach foghlama a bhí ann do na scoláirí agus dom féin chomh maith. Tá scoláirí na hIdirbhliana an-bhródúil as a gcochall suíochán a bhfuil baile faighte aige i leabharlann na scoile. Bhí an-chuid foghlaim chruthaitheach i gceist leis an tionscadal seo le Andreas ag léiriú do chuid de na buachaillí conas mar a oibríonn na huirlisí don phróiseas tógála! Bhí foghlaim scileanna saoil mar chuid ríthábhachtach den tionscadal seo agus mar chomhordaitheoir, sin go díreach a bhí á lorg agam do mo scoláirí. Tá sé iontach breathnú siar ar an ngearrscannán agus féachaint ar an gcaoi ar fhás muinín na scoláirí.

Ar athraigh aon rud i do chuid oibre mar gheall ar an tionscadal?

Andreas Kindler von Knobloch, Ealaíontóir

Cuid mhór de mo chleachtas is ea a bheith ag obair le chéile. Bhí an tionscadal seo an-úsáideach domsa mar bhí mé in ann a fheiceáil conas a d’fhéadfainn a bheith in ann an ghné chomhoibríoch sin a leathnú chuig grúpa níos leithne daoine. Ó chríochnaigh mé an tionscadal sin, tá struchtúir eile cruthaithe agam i gcomhar le grúpaí móra daoine agus tháinig sé sin ón taithí seo.

Scoláire D

D'athraigh mo thuairim i leith na healaíne. Roimhe seo, shíl mé gur rud é a dhéanfá i d’aonair, ach le tionscadail níos mó is féidir le gach duine oibriú mar chuid d’fhoireann agus oibriú le chéile.

Scoláire F

D'athraigh mo thuairim i leith na healaíne mar nár cheap mé go rabhamar ag obair ar phíosa ealaíne go dtí deireadh an tionscadail.

Scoláire S

Shíl mé go raibh sé dodhéanta rud éigin mar sin a thógáil, ach thaispeáin an toradh dom go bhfuil mé in ann mo chuid smaointe a fhorbairt agus rud mar sin a dhéanamh.

Scoláire A

Bhain mé taitneamh as an tsaoirse a fuaireamar as an tionscadal seo a dhéanamh.

Scoláire H

Shíl mé gur bhain ealaín le pictiúir agus líníochtaí ach tuigim anois go bhfuil go leor cineálacha ealaíne ann.

Scoláire K

Ar dtús, shíl mé go raibh ealaín leadránach ach nuair a rinneamar an tionscadal seo bhain mé taitneamh as gach rud a bhí mar chuid den tionscadal – agus baineann sé ar fad le healaín!

Maria Wright Slattery, Múinteoir Ealaíne

Ó bheith ag obair ar an tionscadal seo, sílim go mo theagasc féin tar éis éirí níos nuálaí. Níl eagla orm roimh thionscadail mhóra ná úinéireacht a thabhairt do mo chuid scoláirí agus tá muinín agam astu go dtiocfaidh siad féin ar réiteach gan aon ionchur uaimse! Is dócha gur fhoghlaim mé conas muinín a bheith agam as na scoláirí agus as a gcuid cruthaitheachta.

Spotsolas


Ealaíontóir(í):

Andreas Kindler von Knobloch

Is amharc-ealaíontóir é Andreas Kindler von Knobloch atá lonnaithe i mBaile Átha Cliath faoi láthair. Oibríonn sé ar bhonn aonair agus go comhoibríoch le béim ar thiomsaitheacht agus rannpháirtíocht, trí

struchtúir, rudaí agus spásanna a chruthú a cheistíonn ár gcaidreamh ábhar agus sóisialta.

Faoi láthair tá sé i mbun taighde ar theanga agus ar ailtireacht mar an dá chóras uileghabhálacha trína dtéimid i ngleic leis an domhan. Laistigh de na córais sin, tá suim aige i mí-chumarsáid, oscailteacht agus neamhchinnteacht mar ghnéithe a chruthaíonn spás le haghaidh rannpháirtíochta.

Áirítear ar a chleachtas comhoibritheach obair leis na healaíontóirí Tom Watt agus Tanad Williams. Baineann a gcuid oibre le gnéithe a ndéantar neamhaird díobh san ailtireacht phoiblí.

I measc na dtaispeántas a bhí aige le déanaí bhí: Making Space, i gcomhar le Will Moss agus Laura O'Quinn, a bhí ar taispeáint ag West Coast Craft, Fort Mason, San Francisco, Stáit Aontaithe Mheiriceá. Living Practice, Leland Residency

Exhibition, PNCA, Portland, OR, Stáit Aontaithe Mheiriceá, 2016. Brute Clues, i gcomhar le Tom Watt agus Tanad Williams, arna choimeád ag Tessa Giblin, Project Arts Centre, Baile Átha Cliath, Éire, 2016. A Fair Land, Grizedale agus Áras Nua-Ealaíne na hÉireann (IMMA), Baile Átha Cliath, Lúnasa 2016. In Support, taispeántas aonair, Mermaid Arts Centre, Bré, Co. Chill Mhantáin, Éire, 2016. Limited Time Only, seó bronnta céimeanna MFA, Portland, OR, Stáit Aontaithe Mheiriceá, 2016.


Múinteoir(í):

Maria Wright, Múinteoir Ealaíne & Comhordaitheoir Chlár na Scoile.

Tá céim onóracha BA in Ealaín, Dearadh & Oideachas agam ón gColáiste Náisiúnta Ealaíne is Deartha. Táim ag obair i Sráid Synge CBS i mBaile Átha Cliath 8 le 11 bhliain anuas. Is breá liom an chruthaíocht a thugann mo phost agus na scoláirí isteach i mo shaol. Bíonn gach lá difriúil agus spreagúil nuair a bhím ag obair le mo chuid scoláirí. Chuir an tionscadal seo beocht nua isteach i saol na n-amharc-ealaíon sa scoil agus d'oscail sé go leor doirse nua do na scoláirí.


Eile:
(Coimeádaí, gníomhaireacht):

Jean Mann, Coimeádaí Oideachais Creative Generations

Is coimeádaí oideachas ealaíne neamhspleách í Jean Mann, le hoiliúint sa mhínealaín agus in oideachas iar-bhunscoile. D'oibrigh sí ar chláir agus bhainistigh sí cláir do Ghailearaí + Stiúideonna Bharra an Teampaill, don Acadamh Ibeirneach Ríoga agus Dublin Contemporary 2011. Tá suim ar leith ag Jean in ardáin a chruthú d'ealaíontóirí chun cleachtas ealaíne comhaimseartha a roinnt le lucht féachana nua ó na hearnálacha óige agus pobail. Tacaíonn Jean le healaíontóirí, le scoláirí scoile agus le foireann le hoibriú le chéile i gcáil roinnte. Lena cúlra san ealaín agus san oideachas, tá taithí mhaith aici ar riachtanais na bpáirtithe leasmhara agus timpeallacht foghlama thairbheach a chruthú.

Gailearaí agus Stiúideonna Bharra an Teampaill

Gailearaí ealaíne comhaimseartha agus stiúideo ealaíontóirí i lár chathair Bhaile Átha Cliath is ea Gailearaí + Stiúideonna Bharra an Teampaill (TBG+S). Tá sé mar aidhm ag TBG+S tacú le forbairt ealaíontóirí agus táirgeadh ealaíne a éascú trí stiúideo ardchaighdeáin agus clár taispeántas forásach a sholáthar.

Tá sé mar aidhm ag TBG+S timpeallacht foghlama agus chruthaitheachta a chothú agus tacú le dlúthpháirtíocht lucht féachana de gach aois le healaíontóirí Éireannacha agus idirnáisiúnta agus a gcuid oibre.

Áirítear leis an gclár fairsing rannpháirtíochta poiblí turais ar an stiúideo agus gailearaí, léachtaí, plé criticiúil, imeachtaí ceoil, imeachtaí agus léirithe ealaíne beo, sleachta agus grúpaí léitheoireachta, ceardlanna agus léiriúcháin scannáin do gach cineál lucht féachana. Oibríonn clár oideachais comhuaineach le scoláirí bunscoile agus meánscoile i gcathair Bhaile Átha Cliath.

Faigheann TBG+S mhaoiniú gach bliain ó Chomhairle Ealaíon na hÉireann agus ó Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath.

www.templebargallery.com


Ealaíontóir(í)

Andreas Kindler von Knobloch

Múinteoir(í)

Maria Wright Slattery


Foirmeacha Ealaíne

Na hAmharcealaíona

Leibhéal

Iar-Bhunscoile

Scoil/Grúpa

Synge Street CBS, Dublin City


Rannpháirtithe

18


Réigiún

Cathair Bhaile Átha Cliath

Aois/Rang

Scoláirí na hIdirbhliana


Dátaí

An téarma Earraigh Feabhra - Bealtaine 2017


Naisc


Ceannaireacht Ghníomhaireacht

Temple Bar Gallery & Studios


Comhpháirtithe eile

Central Bank of Ireland

Príomhthéamaí / línte fiosrúcháin

Ardán a chruthú d'ealaíontóirí chun cleachtas ealaíne comhaimseartha a thabhairt isteach i dtimpeallacht an tseomra ranga.

Tacú le scoláirí dul i ngleic le dealbhóireacht chomhaimseartha agus chun comhoibriú le chéile chun a saothar suíomhoiriúnaithe féin a chruthú.


Snáitheanna Curaclaim

Oideachas Amharc-ealaíne

Naisc le Staidéar Foirgníochta chomh maithShíl mé go raibh sé dodhéanta rud éigin mar sin a thógáil, ach thaispeáin an toradh dom go bhfuil mé in ann mo chuid smaointe a fhorbairt agus rud mar sin a dhéanamh.

Scoláire S, Sráid Synge Meánscoil Iognáid Rís