ENGLISH

NUACHTLITIRCad a dhéanann hEalaíona i gcleachtas Oideachas cuma mhaith? Léigh faoi na próisis agus comhpháirtíochtaí taobh thiar thionscadail reatha tarlú ar fud na hÉireann.


Miotais agus Finscéalta na hÉireann


Inis scéal do thionscadail dúinn – Céard a spreag é? Cad faoi é? Cé a bhí páirteach ann? Cén chaoi ar thosaigh tú?

Tá sé mar aidhm ag CRAFTed scileanna don saol a chur ar fáil trí rannpháirtíocht dhearfach, chomhoibríoch agus lúcháireach le próisis cheardaíochta agus dearaidh. Trí bhéim a leagan ar an turas a dhéanamh seachas táirgí críochnaithe, ceadaíonn CRAFTed spás le haghaidh tástála, foghlaim ghníomhach agus fás pearsanta. Díríonn sé ar leas a bhaint as cruthaitheacht gach linbh, ag cur luach ar léiriú cruthaitheach aonair.

Agus iad spreagtha ag an téama a roghnaigh siad de Mhiotais & Finscéalta na hÉireann, rinne leanaí rang a 3 de chuid Scoil Bhríde iniúchadh ar chreatlach na scéalaíochta leis an dearthóir faisin Aoife Thomas agus an múinteoir-díograiseoir ealaíon Mandi Mc Daid. I bhforbairt tionscadail, rinne an grúpa iniúchadh ar phróisis fíodóireachta, déanamh feilt fhliuch, blocphriontáil, applique agus dealbhóireacht rilífe laistigh den seomra ranga. Agus próisis nua á n-aimsiú acu, bhí bealaí nua ag an ngrúpa chun gnéithe ó Mhiotais & Finscéalta na hÉireann, a bhí á gclúdach acu in ábhair eile ar an gcuraclam, a léiriú agus a thabhairt chun beatha.

Aoife Thomas, Dearthóir:

Ba é an cur chuige a bhí againn maidir leis an tionscadal CRAFTed i Scoil Bhríde ná téama roghnaithe na leanaí a fhiosrú trí chreatlach na scéalaíochta. Mar dhearthóir/déantóir, ba mhaith liom eolas ar phróisis dearaidh agus ceardaíochta a roinnt. Trí obair théamach, thraschuraclaim a fhorbairt ar dtús sa rang leis an múinteoir Mandi Mc Daid, bhí an grúpa feistithe leis an spreagthach chun obair bharántúil chruthaitheach a ghiniúint. Léirigh siad a gcuid smaointe agus tuairimí aonair maidir leis an téama roghnaithe i ranganna faoi stiúir an phróisis.

Mandi Mc Daid, Múinteoir:

Chomhoibrigh na daltaí le hAoife agus mé féin ag an gcéad chruinniú agus chuir siad a gcuid smaointe ar fáil maidir leis an téama ar mhaith leo a bheith ag obair air dá dtionscadal CRAFTed thar an téarma. Bhí go leor cosúlachtaí idir a gcuid moltaí agus bhí siad ceangailte go maith le Finscéalta na hÉireann, agus bhí sé beartaithe agam trí cinn acu a chlúdach le linn an téarma. Mar sin, socraíodh an téama. Thugamar faoi thurais ranga go coillte Ghleann Bheatha agus Dhroim Bó chun tacú le ceachtanna ranga, ag bailiú ábhair choillearnaí nádúrtha chun foghlaim fúthu sa rang agus le húsáid i ngníomhaíochtaí éagsúla ealaíne, ceardaíochta agus dearaidh.

Cén chaoi ar forbraíodh na smaointe agus cén chaoi ar oibrigh na daoine óga, an t-ealaíontóir agus an múinteoir le chéile?

Aoife Thomas, Dearthóir:

Thiomsaigh an grúpa taighde amhairc, ag tabhairt cuairt ar Chaisleán Ghleann Bheatha agus ar Choill Dhroim Bó i nDún na nGall mar inspioráid dár dtionscadal. Cosúil le Finn Mac Cumhaill chuaigh an grúpa ar thóir foráiste, ag bailiú míreanna de chruth, uigeacht agus dath suimiúil: duilleoga, cóin agus coirt. Chomh maith le staidéir ar thrí Mhiotas agus Fhinscéal, chruthaigh an rang líníochtaí, cuimilteáin agus staidéir ar a dtaighde amhairc. Rinneamar ionchorprú ar na míreanna a bailíodh níos déanaí, a cuireadh mar mhaisiú dromchla le píosa fíodóireachta grúpa ar scála mór a d’fhorbair na leanaí. Shamhlaigh an grúpa an píosa fite chun ionadaíocht a dhéanamh ar an gclóca a chaith Finn Mac Cumhaill, fiagaí cnuasaitheoir agus ceannaire na bhFianna. D’fhás agus d’fhorbair an tionscadal i bplé leanúnach agus trí phróiseas machnamhach, dírithe ar théama Miotais agus Finscéalta. D’fhéadfadh gach leanbh a roghnú an ghné den téama ar theastaigh uathu díriú uirthi agus próiseas nua á fhoghlaim go gníomhach acu.

Mandi Mc Daid, Múinteoir:

Rinne na leanaí staidéar ar rogha d’Fhinscéalta na hÉireann mar ullmhúchán dár gcuid oibre le hAoife. Ina measc bhí Setanta – Cú Chulainn, Oisín agus Niamh i dTír na nÓg agus Fionn MacCumhaill.

Chuir Aoife ábhair ar fáil do gach cuairt agus chun próiseas nua a fhoghlaim. D’úsáid Aoife céimeanna chun na próisis chruthaitheacha a bhí i gceist a mhíniú. Mar mhúinteoir, shoiléirigh mé na treoracha seo nuair ba ghá agus le chéile, thacaigh Aoife agus mé féin leis na leanaí de réir mar ba ghá ina gcuid oibre.

Cén taithí phearsanta a bhí agat ar an tionscadal i dtéarmaí ratha agus dúshlán?

Aoife Thomas, Dearthóir:

Bhí rath an tionscadail seo do na comhoibrithe le fáil i nochtadh an ghrúpa do roinnt bealaí nua chun smaointe aonair a roinnt agus a léiriú. D’fhéadfadh na leanaí a fheiceáil go raibh bealaí nua agus suimiúla ann chun obair a chruthú de láimh i bhfabraic agus snáithín trí phróiseas nua a fhoghlaim i dtimpeallacht thacúil agus spreagúil. Bhí caidreamh iontach ag an múinteoir leis na leanaí, dar liom, a leag an bhunchloch d’fhorbairt an tionscadail faoi stiúir an linbh.

Ag bualadh leis na páistí agus leis an múinteoir Mandi Mc Daid sular thosaigh siad ar ár dtionscadal chun seisiún tobsmaointeoireachta grúpa a bheith acu, lig sé seo do na leanaí an tionscadal a stiúradh ón tús. Thug sé seo an deis chun éisteacht le gach guth le tacaíocht ón dearthóir agus ón múinteoir agus aidhmeanna an tionscadail chomhoibríoch á leagan síos leis na leanaí.

Tar éis dóibh obair thosaigh a chruthú ar an téama trí staidéir choibhéiseach, bhí go leor smaointe ag na leanaí maidir leis an méid a theastaigh uathu a chruthú nó a léiriú agus próiseas nua á fhoghlaim acu. Mar ghrúpa, bhogamar ar aghaidh le chéile i gcéimeanna san fhoghlaim ghníomhach. Thug an modh seo am don mhúinteoir, don chúntóir ranga agus dom féin mar cheardaí, tacú le leanaí aonair de réir mar ba ghá agus iad ag obair ar an ‘gcéad chéim eile’ sa phróiseas. Thug an cur chuige seo deis do na leanaí cabhrú agus tacaíocht a thabhairt dá chéile mar chomhoibrithe agus mar rannpháirtithe ar an tionscadal seo.

Bhí sé dúshlánach uaireanta doiciméadú a dhéanamh ar an gcur chuige faoi stiúir an phróisis. Bhí an cur chuige dírithe ar leanaí agus béim á leagan ar gach rannpháirtí a bheith sona sásta agus a bheith páirteach ina gcuid oibre faoi stiúir próisis laistigh de thimpeallacht thacúil. Mar gheall air seo, ag tráth tráthúil, ghabhfaimis gnéithe den timpeallacht faoi stiúir an phróisis tríd an ngrianghrafadóireacht.

Mandi Mc Daid, Múinteoir:

Ba bhreá an rud é na leanaí a fheiceáil ag cur a gcuid eolais in iúl faoi Fhinscéalta na hÉireann ar bhealach chomh uathúil sin, ag iniúchadh uigeachtaí, fabraicí agus snáithíní; triail a bhaint as scileanna a bhí nua dóibh. Tá eolas agus muinín faighte agam i dteicnící ealaíne nua a bheidh mé in ann a úsáid i mo theagasc féin amach anseo freisin. Bhí sé go hálainn a bheith ag obair le hAoife, saineolaí i réimse na fabraice agus an tsnáithín, ar réimse é den churaclam ealaíon a ndéantar faillí air uaireanta mar gheall ar easpa acmhainní, smaointe nó saineolais.

Cén tábhacht a bhain leis an tionscadal duit ar fiú a roinnt?

Aoife Thomas, Dearthóir:

Mar dhíograiseoir ealaíon agus ceardaíochta sa seomra ranga, bhí suim ag Mandi eolas agus inspioráid a fháil don snáithe Fabraic agus Snáithín mar gur réimse é a raibh sí ag iarraidh tógáil air go pearsanta. Ar an gcúis seo, áiríodh ar ár n-aidhmeanna agus ár gcuspóirí don tionscadal go ndéanfadh gach leanbh iniúchadh ar roinnt próiseas éagsúil, agus go bhfaigheadh an múinteoir Mandi inspioráid chun pleananna ceachta sa todhchaí a sheachadadh i bhfabraic agus snáithín.

Bhí cur amach ag na leanaí ar a gcuid smaointe a chur in iúl agus bhí cur amach acu ar a gcuid oibre aonair féin a chruthú. D’fhéadfaidís smaointe a cheistiú agus a mholadh go muiníneach. Chuir sé seo ar ár gcumas iniúchadh a dhéanamh ar go leor próiseas éagsúil ar bhealach barántúil agus bríoch.

Mar gheall ar chur chuige traschuraclaim Mandi sa seomra ranga, d’fhéadfadh na leanaí eolas, smaointe agus próiseas cruthaitheach a thabhairt le chéile chun a gcuid smaointe a léiriú, ag baint úsáid as modhanna nua aimsithe laistigh de thimpeallacht próiseas-threoraithe.

Mandi Mc Daid, Múinteoir:

Tar éis an taispeántais do CRAFTed in éineacht le scoileanna agus ealaíontóirí eile san Ionad Cultúrtha Réigiúnach i Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall, tá a gcuid oibre tionscadail curtha ar taispeáint ag na leanaí inár scoil féin ó shin chun an tionscadal a roinnt le ranganna agus le múinteoirí eile. Ar an mbealach seo, bhí na smaointe agus na scileanna a forbraíodh inár seomra ranga ar fáil do gach rang eile. Thug sé seo deis do na leanaí athbhreithniú a dhéanamh ar a gcuid oibre agus míniú a thabhairt ar an gcaoi ar cruthaíodh a gcuid oibre agus ar na próisis a bhí i gceist, do na leanaí eile sa scoil.

Bhí an taithí CRAFTed an-taitneamhach agus oideachasúil do gach duine a raibh baint acu lenár scoil.

Ar athraigh aon rud i do chuid oibre mar gheall ar an tionscadal?

Aoife Thomas, Dearthóir:

Bíonn tionchar ag gach idirghníomhaíocht i dtimpeallacht foghlama ar mo chleachtas pearsanta agus mé i gcónaí ag foghlaim maidir le modhanna agus cuir chuige chun dul chun cinn a dhéanamh.

Ó inspioráid nuafhaighte a fháil ag obair le grúpa nua ar phróiseas ar leith nó ag fáil inspioráid ón díograis mhór ó rannpháirtithe nuair a fhaigheann siad amach an t-aschur agus iad ag foghlaim próiseas nua ceardaíochta nó dearaidh; tá tionchar mór ag obair ar chomhoibriú cruthaitheach ar mo chleachtas gairmiúil agus ar fhorbairt ghairmiúil leanúnach.

Roinneann gach comhoibritheoir a dtaithí agus a gcur chuige féin agus iad ag obair ar thionscadal, rud a chiallaíonn go bhfuil buntáistí ag baint le gach comhoibriú nua.

Go háirithe, leis an gcomhoibriú seo bhain mé tairbhe phearsanta as a bheith ag obair le Múinteoir Mandi agus a grúpa rang a Trí. Bhunaigh an múinteoir Mandi Mc Daid fócas ina raibh na leanaí lárnach sa seomra ranga agus bhí sé seo ag teacht le haidhmeanna CRAFTed chun cur ar chumas gach páiste a gcumas nádúrtha a fhorbairt i dtimpeallacht thacúil agus spraíúil. Scileanna saoil a chur ar fáil dóibh siúd go léir a chuaigh i ngleic leis an tionscadal trí rannpháirtíocht dhearfach, chomhoibríoch.

Spotsolas


Ealaíontóir(í):

Is dearthóir faisin í Aoife Thomas atá lonnaithe i nDún na nGall agus tá sí ina ball de Phainéal Oideachais de chuid Chomhairle Dearaidh agus Ceardaíochta na hÉireann. Is céimí í de chuid an Choláiste Náisiúnta Ealaíne is Deartha agus chuir sí barr feabhais ar a scileanna ag obair i dtionscal na faisin agus na dteicstílí laistigh den Eoraip agus san Astráil, ag déanamh speisialtóireacht i ndéanamh patrún. Cuireann Aoife béim láidir ar thaighde amhairc mar phróiseas lárnach i bhforbairt a cuid oibre dearaidh. Úsáideann sí modhanna thar roinnt disciplíní ina cuid taighde i dtreo forbairt dearaidh. Ag obair chun scála ar phatrúin réidh agus ar an seastán, comhcheanglaíonn sí an coincheapúil le corp agus feidhm.

Tá sí paiseanta faoin gcruthaitheacht a chur chun cinn mar croí-neart agus mar bhonn chun muinín a chothú ó aois óg.  Tá sí tiomanta freisin do phróisis lámhdhéanta a chaomhnú agus oibriú i gcomhar le chéile ar thionscadail laistigh de thionscail chruthaitheacha agus i gcomhthéacsanna oideachais.

Comhoibrithe roimhe seo:

Bliain Acadúil 2019: Éascaitheoir Churaclam na nAmharcealaíon le múinteoirí na ranganna go léir i Scoil Chartha Naofa, Cill Charthaigh, Co. Dhún na nGall, Éire.

Comhoibriú tríd an gComhairle Dearaidh agus Ceardaíochta:

SSM FGL, 2019,The Model, Sligeach agus Ionad Oideachais Shligigh.

An tSraith Shóisearach do Mhúinteoirí - (SSM) i gcomhar le Comhairle Dearaidh agus Ceardaíochta na hÉireann (CDCÉ), clár FGL samhraidh dhá lá do mhúinteoirí Amharc-Ealaíne.

CRAFTed 2019 le Scoil Bhríde, Conmhaigh, Co. Dhún na nGall.

https://artsineducation.ie/en/organisations/crafted/

DesignSKILLS 2018 Coláiste Cholmcille, Béal Átha Seanaidh, Co. Dhún na nGall.

Is clár iar-bhunscoile ar fud na tíre é DesignSKILLS.

https://www.jct.ie/leagangaeilge/visual_art/visual_art_ga

CRAFTed 2018, Rockfield National School, Béal Átha Seanaidh agus Scoil Chartha Naofa, Cill Charthaigh, Co. Dhún na nGall.


Ealaíontóir(í)

Aoife Thomas

Múinteoir(í)

Mandi Mc Daid


Foirmeacha Ealaíne

Teicstílí

Leibhéal

Bhunscoile

Scoil/Grúpa

Scoil Bhríde, Convoy, Co. Donegal


Rannpháirtithe

30


Réigiún

Dún na nGall

Aois/Rang

Rang a Trí


Dátaí

Feabhra - Bealtaine 2019


Naisc


Ceannaireacht Ghníomhaireacht

CRAFTed


Comhpháirtithe eile

Association of Teachers’ Education Centres of Ireland (ATECI)

Príomhthéamaí / línte fiosrúcháin

Rannpháirtíocht chomhoibríoch, lúcháireach le próisis cheardaíochta agus dearaidh lena n-áirítear déanamh priontaí, fíodóireacht, déanamh feilte, applique agus dealbhóireacht rilífe phlástair. Béim a chur ar turas an chruthaithe, ag ligean spás le haghaidh tástála, foghlaim ghníomhach agus fás pearsanta.


Snáitheanna Curaclaim

Bhí gach ceann de na Snáitheanna Amharc-Ealaíne den churaclam le feiceáil sa tionscadal seo: fabraic agus snáithín, cló, dath, líníocht, tógáil agus cré.

Bhí na hábhair seo a leanas i gceist leis na gnéithe traschuraclaim: stair, tíreolaíocht, eolaíocht, mata, Béarla agus Gaeilge.Tá tionchar mór ag obair ar chomhoibriú cruthaitheach ar mo chleachtas gairmiúil agus ar fhorbairt ghairmiúil leanúnach.

Aoife Thomas, Dearthóir